ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN

JURIDICAL ANALYSIS OF VERSTEK DECISIONS IN DIVORCE CASES

  • M. Shofwan Taufiq Betha Rahmasari Edy Ribut Harwanto
Keywords: Perceraian, Verstek,Perkawinan, Perjanjian

Abstract

Menurut”Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”“Perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang, perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa melalui ikatan lahir dan batin.”.Dalam pergaulan masyarakat, perikatan perkawinan tersebut sangatlah penting, didalam perkawinan yang kemudian telah melahirkan anak keturunan mereka yang merupakan sendi utama pembentukan negara dan bangsa. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup bersama ini juga menentukan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Sebaliknya kacau dan rusaknya keluarga ini akan dapat menimbulkan kacau dan rusaknya bangunan masyarakat.Dalam suatu perkawinan, diharapkan suatu hubungan yang harmonis, rukun tentram dan bahagia. Tidak ada seorangpun yang ingin hubungan perkawinannya menjadi berantakan dan berakhir dengan perceraian. Tidak sedikit orang yang mengakhiri hubungan perkawinannya dengan perceraian, baik yang muslim maupun non muslim.Seperti data perceraian yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Metro kelas IB, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah terjadi 33 kasus perceraian. Dari jumlah kasus tersebut, terdapat penyelesaian perkara perceraian secara verstek.

Published
2022-08-11